ภาพกิจกรรม


ประกาศคณะอนุกรรมการบริรหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดนราธิวาส


อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส


เสวนาถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก


อบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ


การศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว ตราด และระยอง

เพิ่มหัวข้อ NEW

ประชุมคณะกรรมการต่อรองราคาที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ครั้งที่ 1/2560

ขั้นตอนสำหรับนักลงทุน

ddd
77

จังหวัดนราธิวาสได้จัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในลักษณะเชิงรุก ที่รวดเร็วและครบวงจร นักลงทุนสามารถติดต่อหลายหน่วยงานได้ในที่เดียว การให้บริการของศูนย์ OSS ประกอบด้วยการให้บริการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การให้ข้อมูลและคำแนะนำ การรับเรื่อง ส่งต่อ และติดตาม และการอนุมัติ อณุญาต
คำถามคำตอบ

Q: ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

A:

การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 และประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประเทศไทย เพราะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนี้

1. เป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. เป็นการส่งเสริมการส่งออก เพราะช่วยลดต้นทุนในการประกอบการต่างๆ เช่น ค่าแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป็นการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าจากต่างประเทศเข้าดำเนินการในประเทศไทย

4. เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าจากประเทศไทย และประเทศต่างๆ ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ

5. ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Q: เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร

A:

เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับอยู่แล้วตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 การนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และเขตปลอดอากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2496 โดยมีสาระสำคัญการให้สิทธิประโยชน์ ดังนี้

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรออกเป็นพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2496 เพิ่มบทบัญญัติในหมวด 10 ตรี “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” การจัดตั้งให้ออกเป็นประกาศกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และผู้ที่ประกอบการในเขตดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดี่ยวกับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

Q: รายละเอียดเบื้องต้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

A:

  1. มีจุดผ่านแดนเชื่อมโยงกับมาเลเซีย 3 แห่ง ได้แก่ สุไหงโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา ซึ่งรองรับการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวระหว่างไทย-มาเลเซีย

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนที่เชื่อมกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียทั้งทางบก     และทางน้ำ มีเขตแดนติดต่อกันยาวประมาณ 178.600 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย   รวม 3 ด่าน คือ

– อำเภอตากใบ             แนวเขตติดต่อ   Tumpat(รัฐ Kelantan)

– อำเภอสุไหงโก-ลก       แนวเขตติดต่อ   RangtauPanjiang(รัฐ Kelantan)

– อำแว้ง                    แนวเขตติดต่อ   Bukit Bunga(รัฐ Kelantan)

  1. การขนส่งที่มีศักยภาพทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

2.1 การขนส่งทางบก

– ถนน : เส้นทางคมนาคมสะดวก

– ทางรถไฟ : ปลายทางสุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ซึ่งมีทางรถไฟ  ในมาเลเซีย(รัฐกลันตัน) ดังนั้น ในอนาคตหากมีการเปิดให้บริการเดินรถไฟระหว่างสุไหงโก-ลก กับรัฐกลันตัน   จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของนราธิวาส

2.2 การขนส่งทางน้ำ : มีท่าเรือเทียบเรือพาณิชย์  สามารถให้บริการด้านการขนส่งแก่นักลงทุน

2.3 การขนส่งทางอากาศ :  มีท่าอากาศยานนานาชาตินราธิวาส ให้บริการบินตรงระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับกรุงเทพมหานคร วันละ 2 เที่ยวบิน คือ สายการบินไทยสมายล์และแอร์เอเชีย มีผู้โดยสารปีละกว่า 100,000 คน ซึ่งสามารถให้บริการด้านการขนส่งและการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนทั้งไทยและมาเลเซียในบริเวณชายแดนเชื่อมโยงเข้าสู่เมืองหลักต่างๆของประเทศไทย

  1. ทุนมนุษย์ที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมาลายู

ประชากรจังหวัดนราธิวาส 774,799 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)  นับถือศาสนาอิสลาม  82%  ใช้ภาษา “มลายูท้องถิ่น” หรือ “ภาษายาวี” ซี่งคล้ายคลึงกับภาษามลายูในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน  ศาสนาพุทธ 17% ศาสนาคริสต์และอื่นๆ 1%

จังหวัดนราธิวาสมีกำลังแรงานในปี 2557 เท่ากับ 330,891 คน คิดเป็น 42.71%  ปัจจุบันคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องไปหางานทำที่ประเทศมาเลเซีย จุดเด่นที่ทำให้ประเทศมาเลเซียยอมรับแรงงานจากนราธิวาส  คือ การใช้ภาษามาลายูเป็นภาษาพูดที่มีความคล้ายคลึงกัน และเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการที่รัฐบาลได้จัดตั้งมหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีคณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ส่งผลให้แรงงานจังหวัดนราธิวาสยิ่งมีคุณภาพมากขึ้น

Q: เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส มีพื้นที่ใดบ้าง

A:

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เห็นชอบกำหนดกำหนดพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส รวม 5 อำเภอ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ,ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ และ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง เนื้อที่ 146,995.625 ไร่

ลิงค์เกี่ยวกับ oss

จังหวัดนราธิวาส
กรมศุลกากร
กรมจัดหางาน
One Start One Stop Investment Center
THAILAND BOARD OF INVESTMENT
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
การประปาส่วนภูมิภาค
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค